REGULAMIN

Regulamin ApartRotova

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 4. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów.
 5. Gość apartamentu winien wpłacić zaliczkę za pobyt przed przyjazdem, resztę należności za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
 6. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 7. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdują
 8. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń goś
 9. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń na które bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
 10. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od ApartRotova. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniają Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy. Opłata za psa to 10 Euro za pobyt.
 11. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
 12. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 14. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknię Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 15. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 16. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 17. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 11:00.
 18. Wynajmującego apartament obowiązuję wpłata kaucji w wysokości 100 Euro/pobyt. Oddawana w momencie odbioru Apartamentu bez zastrzeżeń obsługi ApartRotova.
 19. W okresie pobytu w Apartamencie wynajmujący zobowiązuję się pokryć koszty sprzątania apartamentu w wysokości 50 Euro za pobyt.
 20. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.
 21. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane ś
 22. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.
 23. By dokonać rezerwacji określonego apartamentu, Najemca rezerwuje pobyt on-line za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 48 godzin system anuluje rezerwację.
 24. Zaliczkę za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez na wskazane konto bankowe ApartRotova. Po dokonaniu wpłaty zaliczki rezerwacja otrzymuje status potwierdzonej.
 25. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania na rachunku bankowym właściciela ApartRotova.
 26. Po otrzymaniu zaliczki za rezerwację, Najemca otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji danego apartamentu w wybranym przez siebie t
 27. Najemca dokonując rezerwacji oświadcza, że akcepuje poniższą klauzulę:
 28. Oświadczam, iż zostałem (-am) poinformowany(-a) przez administratora danych o okolicznościach wskazanych powyżej.

Regulamin Basenu oraz części wspólnych ApartRotova.

 1. Basen jest dostępny dla gości ApartRotova.
 2. Na teren basenu można wnosić ręczniki plażowe, w które wyposażony jest każdy z apartamentów (szare ręczniki)
 3. Na terenie basenu oraz patio należy korzystać ze sztućców i talerzy jednorazowych lub plastikowych.
 4. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy skorzystać z prysznica.
 5. Z prysznica należy korzystać po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
 6. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 10 bez opieki osoby dorosłej.
 7. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 8. Część wspólna basenu powinna być czysta i usprzątana po każdorazowym pobycie. A śmieci zebrane i wyniesione do odpowiednich zbiorników poza budynkiem.
 9. Z basenu nie wolno korzystać osobom, które:
  1. są nietrzeźwe lub są pod pływem środków odurzających
  2. są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych
  3. chorują na górne drogi oddechowe lub posiadają trudności w oddychaniu
  4. posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybica, liszaje
  5. są uczulone na środki dezynfekujące
  6. posiadają choroby układu wydalania
  7. cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia
  8. cierpią na padaczkę
  9. chorują na choroby zakaźne
  10. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobietymw ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia.
 10. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:
  1. biegania,
  2. skoków do wody,
  3. wszczynania fałszywych alarmów,
  4. pozostawiania małych dzieci bez opieki,
  5. wnoszenie szklanych naczyń na teren obiektu.
 11. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 12. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

Życzymy udanych wakacji

Załoga ApartRotova